Bellen: 011 54 00 41

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Identiteit van de ondernemer
De Bever Deco bv
Koning Leopoldlaan 197
3920 Lommel
België
Telefoonnummer: 0032 (0)11 54 00 41
Ondernemingsnummer: BE0766892094
E-mail: bestelling@debever.be

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Bever Deco bv en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen De Bever Deco bv  en de Consument, dus zeker via onze webshop.

3. Het aanbod
a) Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Bever Deco bv niet;
b) Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a) de prijs inclusief  belastingen;
b) de eventuele kosten van aflevering;
c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d) de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

e) de wijze van eventuele terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
f) de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
4. De overeenkomst
a) De Consument kan bij De Bever Deco bv een bestelling plaatsen via de website www.debever.be www.debeverdeco.be  Telefonische bestellingen of bestellingen per mail zijn mogelijk doch enkel op voorwaarde dat deze schriftelijk worden bevestigd.
b) Een bestelling wordt vervolgens uitsluitend door De Bever Deco bv in behandeling genomen, indien de Consument alle gevraagde informatie correct en compleet heeft bezorgd.
c) Een “bestelling” betreft een online aankoop welke aan huis geleverd wordt.  Pas na ontvangst van de betaling wordt de bestelling geleverd.
d) De Bever Deco bv heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Consument mee te delen en zulks zonder dat De Bever Deco bv gehouden is tot enige schadevergoeding.

5. Herroepingsrecht bij levering van Producten
a) De Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden.
b) Indien dit niet het geval is, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
c) Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument verbindt zich ertoe de verpakking niet te verbreken. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan De Bever Deco bv retourneren. Alle kosten verbonden aan het retourneren zijn ten laste van de Consument.

e) Op maat gemaakte artikelen of speciaal bestelde artikelen die niet voorradig zijn van het herroepingsrecht zijn uitgesloten.
Aangekleurde verven, beitsen, oliën worden sowieso van het herroepingsrecht uitgesloten.

f) Teveel bestelde goederen worden niet teruggenomen, als ze specifiek voor de klant vervaardigd zijn.

6. De Prijs
a) Indien de prijzen voor de aangeboden Producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging De Bever Deco bv.
b) De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro inclusief BTW.

7. Klachtenregeling
a) Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden tenzij schriftelijk bekendgemaakt aan De Bever Deco bv  binnen de zeven (7) Dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.
b) De bij De Bever Deco bv ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
8. Veiligheid en Privacy
a) Indien de Consument producten koopt van De Bever Deco bv mag De Bever Deco bv  de Consument informeren over eigen, gelijksoortige producten en diensten, per post, telefoon of email. Indien de Consument geen e-mails van De Bever Deco bv  meer wenst te ontvangen, kan een e-mail worden gestuurd naar info@debever.be  of kan er gebruik worden gemaakt van de uitschrijfmogelijkheid in elke nieuwsbrief.
b) Op de Bestellingen en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en op alle andere (rechts)handelingen is de veiligheid en Privacy Policy van De Bever Deco bv  van toepassing:

Privacy Policy
De Bever Deco bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
De Bever Deco bv  zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
-bewaarperiode: De persoonsgegevens voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van de boekhouding).
-recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar andere vennootschap.

9. Levering en transport
Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan De Bever Deco bv kenbaar heeft gemaakt.

De Bever Deco bv zal geaccepteerde bestellingen op gemiddeld 3 werkdagen uitleveren en  uiterlijk binnen 30 dagen, te rekenen van de dag volgend op die waarop de consument zijn bestelling aan De Bever Deco bv heeft toegezonden, tenzij een langere uitvoeringstermijn is afgesproken. Indien de Bever  Deco bv de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met aangetekende kennisgeving aan De Bever Deco bv  te ontbinden, mits op dat ogenblik De Bever Deco bv het bestelde goed nog niet heeft verzonden of nog geen aanvang heeft gemaakt met verstrekking van de bestelde dienst. Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de Consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal De Bever Deco bv het bedrag dat de Consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

10. Garantie
De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden voorgelegd. Garantieclaims worden op afspraak behandeld. De beslissing of een artikel al dan niet onder garantie valt, ligt steeds bij de fabrikant of de leverancier van dit artikel. Het artikel wordt dus door ons naar de fabrikant of leverancier gestuurd, deze zal bepalen of de garantie geaccepteerd wordt en ons ook meedelen waarom die beslissing genomen is. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor deze beslissing. De retour van artikelen kan via de post en via een privé transportdienst  uitgevoerd worden of via aflevering bij de De Bever Deco bv. Dit gebeurt op uw kosten en op uw verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal of beschadiging. De Bever Deco bv zal de verkochte artikelen, vervangen door artikelen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen en bij dat onderzoek gebleken is dat de artikelen, binnen de geldende waarborgtermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden.

11. Diversen
De Bever Deco bv  behoudt zich het recht om bij, producten die zijn aangeduid als ‘uitsluitend voor professioneel gebruikt’, de verkoop te weigeren aan particulieren zonder dat zij minimaal een diploma, getuigschrift of andere vorm van bekwaamheid en kennis van het vakgebied kunnen voorleggen.

Het is u toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Bever Deco bv, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site www.debever.be www.debeverdeco.be voor zover dit ons geen schade toebrengt.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a) Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
b) Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in het gerechtelijk arrondissement van de zetel van De Bever Deco bv.
c) Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van De Bever Deco bv. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.